Ceratopogoniidae (mitter)

Underfamilie: Ceratopogoninae (tidl.: Heleinae) 

Systematik. En bestemmelse til nærmere systematisk niveau er ikke foretaget. De lange slanke dyr formodes at tilhøre slægterne Culicoides eller Bezzia (Peter Dall, pers. opl.), hvoraf der tilsammen er registreret 43 arter i Nordeuropa, og heraf 28 arter i Danmark (Szadzievski et al., 1997).

Ceratopogonidae findes i mange forskellige habitater, både akvatiske, semiakvatiske og terrestriske, men de akvatiske former med svømmende larver tilhører alle underfamilien Ceratopogoninae (Szadzievski et al., 1997)

Abundans. Der blev i alt taget 61 individer, svarende til en middelabundans på 17 ind./m2. Heleinae blev taget i alle måneder undtagen januar-februar og juni. Abundansens årsvariation viser, at der fandtes 2 årlige maxima i april og september med hhv. 40-60 og 30 ind./m2, samt som nævnt to minima omkring juni og januar-februar (fig. 209). Da der kan forekomme flere arter i materialet, vil en nærmere tolkning af livscyklus ikke være forsvarlig.

Livscyklus, litteraturreferencer. De følgende generelle oplysninger stammer fra Szadzievski et al. (1997). Der findes 5 larvestadier. Der er både univoltine og multivoltine arter. Udviklingen kan under optimale betingelser være hurtig, idet en fuld cyklus under tempererede forhold kan forløbe på ca. 1½ måned: 4-6 dage i ægstadiet, 20-25 dage i larvestadierne, 3-5 dage i puppestadiet, og hvis en voksen hun får et blodmåltid indenfor 4-5 dage, kan hun lægge æg 5-7 dage derefter. Univoltine arter flyver sædvanligvis i perioden juni-august, og overvintrer som æg. Bivoltine arter overvintrer som regel som larver i st. III-IV, og emergerer typisk i hhv. maj-juni og august.

Ernæring. Dall & Lindegaard (1995) angiver, at Ceratopogonidae er rovdyr, der formentlig suger blodet ud af byttedyrene. Byttedyrene udgøres af en lang række organismer, fx æg og larver af chironomider, Trichoptera, oligochaeter, og de kan også være kannibalistiske (Szadzievski et al., 1997). Under laboratorieforhold er det desuden vist, at larverne har ernæret sig af bakterier, protozoer og henfaldende organisk stof (Szadzievski et al., 1997).

Udbredelse på Bornholm. De slanke mitter er vidt udbredt på Bornholm og er fundet i de fleste vandløb.

Referencer:

Dall, P.C. & Lindegaard, C. (Eds.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen I søer og vandløb. 5. udgave, 240 pp, Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød.

Szadzievski, R.; Krzywinski, J. & Gilka, W. (1997): Diptera Ceratopogonidae, Biting Midges. pp 243-263 i: Nilsson A.N. (Ed.): Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic Handbook. Vol. 2. Odonata – Diptera. Apollo Books, Denmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk