Megaloptera (Netvinger)

Sialis lutaria L. (dovenflue) 

Oversigt. Sialis lutaria blev ikke taget på de nedre strækninger i 1999-2000, men BRK har i forbindelse med miljøtilsyn taget larver af arten højere oppe i vandløbssystemet ved Spagerbro, hvor strømhastigheden er ringe og substratet er mudret (BRK, 2001).

Habitat. S. lutaria lever i damme, søer og langsomtflydende vandløb, hvor der findes store mængder silt (Disney, 1999). Jeg tog i august 2003 en fuldt udviklet larve i en lille udtørrende pool i Blykobbe Å ved Sursænkevej i en periode, hvor vandet for længst var ophørt med at strømme. Iltindholdet i denne pool var særdeles ringe, idet der fandtes talrige døde Gammarus. Arten kan altså tolerere meget lave iltspændinger.

Livscyklus, litteraturreferencer. Livscyklus forløber gennem et ægstadie, 10 larvestadier, et puppe- og et imaginalstadie (Disney, 1999). Livscyklus er i danske Suså 1-årig (Iversen & Thorup, 1987), mens den i højtliggende søer i Schweiz og Pyrenæerne kan vare op til 3 år (Disney, 1999). I Britiske populationer finder man oftest en 2-årig livscyklus, hvor flyveperioden normalt strækker sig over perioden fra sidst i april til slutningen af juli (Disney, 1999). Flyveperioden for en dansk populationer i Esrom Sø falder normalt i perioden primo maj til medio juni (Dall et al, 1984a), og klækning af unge larver i Suså sker i juni-juli (Iversen & Thorup, 1987). Imagines lever i 1-2 uger. Æglægningen foregår på plantestængler m.v. over vandoverfladen, og larverne falder ved klækningen ned i vandet eller på bredden, hvorfra de opsøger vandet. Inkubationstiden er temperaturafhængig og er målt til 7 dage ved 24 grader og 20 dage ved 15 grader (Disney, 1999).

Trofiske relationer. 1. instar larverne lever af mikroorganismer og detritus, mens de ældre larver er carnivore og lever i overvejende grad af chironomidelarver og oligochaeter. Kannibalisme er iagttaget hos de største (stadie 7-10) larver (Disney, 1999). En høj eliminationsrate af Sialis larver på op til 1,5 % per dag i Suså antages at skyldes prædation af fisk (Iversen & Thorup, 1987).

Udbredelse. S. lutaria er udbredt over det meste af Europa (Aspöck, Aspöck & Hölzel, 1978). I Danmark er arten vidt udbredt over hele landet. På Bornholm findes den på langsomtflydende vandløbsstrækninger og i søer (pers. obs.).

Referencer:

Aspöck, H; Aspöck, U. & Hölzel H. (1978): Megaloptera et Planipennia, pp 329-332 i: Illies, J. (Ed.): Limnofauna Europaea. A checklist of the Animals Inhabiting European Inland Waters, with Accounts of their Distribution and Ecology (except Protozoa), 2. Edition, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York.

BRK (2001): Bornholms Regionskommune har opbygget en database over de vandløbsdyr, der er registret i forbindelse med regionskommunens miljøovervågning. Databasen opdateres løbende, og seneste opdatering er 1-9-2001.

Dall, P.C.; Lindegaard, C.; Jonsson, E.; Jonsson, G. & Jonasson, P.M. (1984a): Invertebrate communities and their environment in the exposed littoral zone of Lake Esrom, Denmark. – Arch. Hydrobiol. Suppl. 69(4): 477-524. 

Disney, R.H.L. (1999): British Dixidae (Meniscus Midges) and Thaumaleidae (Trickle Midges): Keys with Ecological Notes. Freshwater Biological Association, Scientific Publication No. 56, 129 pp.

Iversen, T.M. & Thorup, J. (1987): Population dynamics and production of Sialis lutaria L. (Megaloptera) in the Danish River Suså. – Freshwater Biology 17: 461-469.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk