Thaumaleidae ("kildemyg")

Thaumalea testacea Ruthé, 1831 syn. obscura (Zetterstedt, 1850)

Oversigt. Thaumalea testacea blev ikke taget ved de kvantitative indsamlinger i 1999-2000. Den findes dog på prøvestrækningen, idet der er fundet enkelte eksemplarer på overfladen af fugtige sten, der ragede op af vandet i bredzonen. Desuden er den taget i nogen mængde på en hygropetrisk lokalitet, hvor en lodret klippeside danner åens sydbred, ca. 50 meter opstrøms for prøvestrækningen, samt i et kildetilløb lige opstrøms denne lokalitet. I Kobbeå vandsystemet er den desuden taget højt oppe i systemet, i et 1. ordens kildetilløb ved Simenehøje i Nyker Plantage.

Habitat. Larverne lever hygropetrisk i vandhinden på opragende sten i bredzonen, på klippevægge, der vædes af udsivende vand, eller af sprøjt fra vandfald m.v.; de træffes aldrig under vandoverfladen ude i selve vandløbet, idet de er afhængige af at kunne optage ilt fra luften på grund af deres åbne bagkropsspirakler (Wagner, 1997b).

Livscyklus, litteraturreferencer. Der vides kun meget lidt om familiens biologi. De følgende oplysninger vedr. livscyklus stammer fra Wagner et al. (1998). I et mellemeuropæisk kildesamfund havde T. testacea dér en meget landstrakt usynkroniseret emergensperiode, der strakte sig lige fra april til november. Hvorvidt der i denne population var tale om 1 eller 2 årlige generationer er uvist. Antallet af larvestadier er ukendt, men nogle Thaumaleidae har mere end 10-15 hudskifter. Larveudviklingen er tilsyneladende hurtig efter klækningen, idet jeg ved Gyldenså på en hygropetrisk lokalitet har fundet store larver i januar måned (pers. obs.).

Ernæring. Larverne er græssere (Wagner et al, 1998).

Systematik og udbredelse.  I Europas bjergegne findes den største diversitet af Thaumaleidae, og i alt er der fra det Europæiske område kendt 50 arter, hvoraf T. testacea har den videste udbredelse (Vaillant, 1978). I Københavns Museum, Zoologisk Museums samlinger foreligger kun ét dansk eksemplar indenfor slægten, og dette stammer fra Bornholm og er bestemt til Thaumalea testacea (Verner Michelsen, pers. opl.). Dr. Bradley Sinclair fra Bonn har venligst set på larver og enkelte adulte af Thaumalea, som jeg har indsamlet på 5 forskellige lokaliteter på Bornholm (her iblandt også fra Kobbeåens nedre løb), og alle viste sig at være T. testacea. Foruden T. testacea regnes flg. arter som sandsynlige i Danmark, baseret på deres udbredelsesmønster: T. caudata Bezzi, 1913; T. truncata Edwards, 1929 (syn.: tricuspis Tjeder, 1949) og T. veralli Edwards, 1929 (Petersen & Meier, 2001; Wagner, 1997b) regner desuden også T. bezzi Edwards, 1929 med på listen over danske arter.

Udbredelse på Bornholm. På Bornholm er Thaumalea tilsyneladende ganske udbredt. Jeg har således fundet den på op mod en snes lokaliteter, hvoraf en del er hygropetriske (dvs. lodrette klippevægge med udsivende grundvand). I kilder med konstant vandføring er den fundet i antal på sten der rager op af vandet, fx i et kildetilløb til Svenskebæk i Almindingen. Den tætteste population af larver har jeg dog fundet på en hygropetrisk lokalitet ved Gyldenså nær udløbet. På den lodrette klippeflade fandtes i sommerperioden i størrelsesordenen 1.000 larver/m2.

Referencer:

Petersen, F.T. & Meier, R. (Eds.) (2001): A preliminary list of the Diptera of Denmark. –Steenstrupia 26(2): 119-276

Vaillant, F. (1978): Thaumaleidae. Pp 459-460 i: Illies, J. (Ed.): Limnofauna Europaea. A checklist of the Animals Inhabiting European Inland Waters, with Accounts of their Distribution and Ecology (except Protozoa), 2. Edition, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York, p 386.

Wagner, R.H. (1997b): Diptera Thaumaleidae, pp 187-190 i: Nilsson A.N. (Ed.): Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic Handbook. Vol. 2. Odonata – Diptera. Apollo Books, Denmark.

Wagner, R.; Fischer, J. & Schnabel, S. (1998): The Dipteran Community of Central European Springs: A Summary. pp 157-165 i: Botosaneanu, L. (Ed.): Studies in Crenobiology. The Biology of springs and springbrooks. Backhuys Publishers, Leiden 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk