Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Underfamilie: Psychodinae 

Tribe: Pericomini (”Pericoma type”)

Oversigt. Systematikken er meget vanskeligt, og en artsbestemmelse har ikke været forsøgt. Der blev fundet mindst to arter.

Overgaard-Nielsen (1961) angiver flg. 3 Psychodidae arter fra Bornholm: Pericoma nubila (Meigen) (syn.: trivialis Eaton) fra Blykobbe; Pericoma (Ulomyia) fuliginosa (Meigen) fra Randkløve og Telmatoscopus (Peripsychoda) auricularis (Curtis) fra Blykobbe. Alle de nævnte arter er almindelige og udbredt over hele Danmark.

Abundans og livscyklus. Ved de kvantitative prøveindsamlinger blev der fundet 8 individer, fordelt over alle måneder undtagen maj-juli og oktober (fig. 171), hvilket svarer til 3 ind./m2 i middel. Ud fra det foreliggende materiale kan livscyklus ikke med sikkerhed udredes. Fravær af larver i perioden maj-juli, og den største abundans (af nyklækkede larver?) i august-september kan dog indicere en forholdsvis kort flyvetid i perioden mellem maj-juli.

Livscyklus, litteraturreferencer. Psychodidae har en livscyklus, der omfatter æg, 4 larvestadier, et puppe- og et imaginalstadie. I Skandinavien har alle Pericomini en univoltin livscyklus, men i Centraleuropa kan de have to årlige generationer, og i middelhavslandene kan der være endnu flere generationer om året (Wagner, 1997a).

Habitat. Da larverne har luftåndedræt og derfor er afhængige af at kunne optage atmosfærisk ilt med bagenden, er de knyttede til vandhinden, fx hvor et substrat overskylles med vand, eller lever hygropetrisk; arter indenfor Pericoma slægten er generelt knyttet til rent vand (Dall & Lindegaard, 1995). Fund af dyrene på prøvestrækningen viser, at dyrene i hvert fald i en periode kan overleve helt vanddækket.

Ernæring. Larver af Psychodidae lever som collectorer og iturivere af detritus og henfaldende organisk stof (Wagner, 1997a).

Udbredelse. På Bornholm har jeg fundet Pericoma-typen på flere hygropetriske lokaliteter og i kilder. Ca. 50 m opstrøms prøvestrækningen findes en fin bestand på den stejle klippeside på vandløbets sydlige bred, og de individer, der blev taget på prøvestrækningen, er måske individer fra denne populations kerneområde.

Referencer:

Dall, P.C. & Lindegaard, C. (Eds.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen I søer og vandløb. 5. udgave, 240 pp, Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød

Overgaard-Nielsen, B. (1961): Studies on the Danish Psychodidae (Diptera Nematocera). – Ent. Meddr. 31: 127-152

Wagner, R.H. (1997a): Diptera Psychodidae, Moth Flies. Pp 133-144 i: Nilsson A.N. (Ed.): Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic Handbook. Vol. 2. Odonata – Diptera. Apollo Books, Denmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk