Hydracarina (vandmider)

Abundans. Vandmiderne Hydracarina findes i et relativt lavt antal (op til 25 ind./m2) det meste af året, men i juli måned optræder de i et maximum på 120 ind./m2 (fig. 078). Middelabundansen over året var 15 ind./m2. Der blev i alt fundet 50 individer.

Livscyklus og biologi. Æglægningen begynder ved en temperatur på 8-9 °C og foregår typisk i maj-juni måned, hvilket stemmer godt overens med det store antal dyr i juli måned. Nymferne er Ekto-parasitter på en lang række vandløbsdyr, mens voksenstadiet (som indgår her) er rovlevende (Wesenberg-Lund, 1937).

Systematik. Der er i nærværende undersøgelse af Kobbeå fundet i hvert fald 3 arter, men de er ikke søgt bestemt. Lundblad (1930) har i bornholmske vandløb og kilder fundet 18 arter. 

Fejl under udsortering. Hydracarina overses let, dersom prøverne udsorteres uden brug af forstørrelse eller flotation. I efteråret 2002 udsorteredes et antal sparkeprøver ved brug af 10x forstørrelse og efterfølgende flotation med NaCl, og antallet af Hydracarina var i disse prøver 2-10x højere end i de stenprøver fra 1999-2000, der blot blev udsorterede ved hjælp af en 2x luplampe og uden flotation.

Referencer:

Lundblad, O. (1930): Die Hydracarinen der Insel Bornholm. - Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Meddelelser, VIII, 7. 96 pp. + tavler.

Wesenberg-Lund, C. (1937): Ferskvandsfaunaen biologisk belyst I-II, Gyldendals Forlag, København, 837 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk