Collembola (Springhaler)

Abundans. Springhalerne blev fundet i lave tætheder hele året, med undtagelse af det tidlige forår i februar, hvor der fandtes mere end 40 ind./m2 (fig. 082).

Habitat. Springhalerne er ikke egentlig akvatiske, men er knyttet til overgangszonen mellem land og vand. Dyrene søger føde på stenenes overflader, hvor disse rager op over vandet, eller på selve vandoverfladen, idet de er dækkede af vandskyende hår (Wesenberg-Lund, 1915; 1937). Der er fundet mindst 2 arter, hvoraf den smukke blåsorte Podura aquatica (L.) dominerede.

Referencer:

Wesenberg-Lund, C. (1915): Insektlivet i ferske vande, Gyldendals Forlag, København, 524 pp.

Wesenberg-Lund, C. (1937): Ferskvandsfaunaen biologisk belyst I-II, Gyldendals Forlag, København, 837 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk