Neuroptera (Florvinger)

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) ("vandmyreløve")

(syn.: O. chrysops Linnaeus, 1758; syn.: O. maculatus Fabricius, 1787; syn.: O. laurifoliaeformis Razoumowsky, 1789) 

Arten blev ikke taget ved de kvantitative prøveindsamlinger i 1999-2000, men 15-4-02 blev der taget en udvokset (st. III) larve på prøvestrækningen.

Habitat. Larven blev fundet under et stykke bark lige i vandoverfladen under eftersøgning efter Leuctra og Brachyptera imagines, der ynder at gemme sig sådanne steder om dagen. Findestedet i overgangszonen mellem vand og land er typisk for arten, der betegnes som semi-akvatisk (Zollhofer et al., 2000).

Livscyklus, litteraturreferencer. Elliott (1996) beskriver livscyklus for britiske populationer således: Livscyklus er univoltin. Æggene lægges få dage efter parring i perioden fra sidst i maj til begyndelsen af juli. Æggene klækker i løbet af kort tid, og livscyklus gennemleves gennem 3 larvestadier. 1. larvestadie er overstået i løbet af august, hvorefter overvintringen foregår i en inaktiv diapause i st. II eller st. III, der for britiske populationer varer fra oktober-marts. Overvintrende larver i diapause tåler uden problemer at blive totalt vanddækkede fx under spates. I marts begynder larverne atter at tage føde til sig, og i løbet af maj-juni gennemleves præpuppe- og puppestadiet. Flyvetiden for imagines er normalt maj-juli, men de voksne kan også findes både i april og august, og som regel altid nær bredderne af især skovbække med mos langs bredderne, hvor larverne holder til. 

Ernæring. Larverne er rovdyr. De mindste larver tager især mider og collemboler, mens de større foretrækker chironomider og tipulider, der først lammes med de ejendommelige, spidse munddele, hvorefter de udsuges (Elliott, 1996). Enders & Wagner (1996) oplyser, at de små st. I larver også præderer på æg af vårfluen Apatania fimbriata.

Udbredelse på Bornholm. O. fulvicephalus er tilsyneladende ikke særlig udbredt på Bornholm. BRK har taget arten på ca. 10 lokaliteter på øen, i både store og små vandløb, men ikke i hurtigstrømmende sprækkedalsvandløb, bortset fra 2 fund i Kobbeå omkring Stavehøl (BRK, 2001). Fundet af Osmylus nederst i Kobbeå er nok derfor ikke typisk. Arten anses i øvrigt for en meget lokal art, der kendt for at danne kolonier, således at den ofte er talrig de steder, hvor den findes (Elliott, 1996). I Svenskebæk, der er en skovbæk i Læså systemet, findes en rigtig god bestand af arten (pers. obs.).

Referencer:

BRK (2001): Bornholms Regionskommune har opbygget en database over de vandløbsdyr, der er registret i forbindelse med regionskommunens miljøovervågning. Databasen opdateres løbende, og seneste opdatering er 1-9-2001.

Elliott, J.M. (1996): British Freshwater Megaloptera and Neuroptera: A key with Ecological notes. Freshwater Biological Association, Scientific Publication no. 54, 69 pp.

Enders, G. & Wagner, R. (1996): Mortality of Apatania fimbriata (Insecta: Trichoptera) during embryonic, larval and adult life stages. – Freshwater Biology 36(1): 93-104.

Zollhofer, J.M.; Brunke, M. & Gonser, T. (2000): A typology of springs in Switzerland by integrating habitat variables and fauna. – Archiv für Hydrobiologie, Supplement 121(3-4): 349-376.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk