Muscidae (Fluer)

Limnophora riparia (?) (Fallén, 1824) 

Oversigt. Der blev ikke taget Muscidae ved de kvantitative indsamlinger i 1999-2000. I perioden oktober-november 2002 blev der imidlertid taget en del larver tilhørende Limnophora slægten, og der er fundet exuvier (puparier) i september 2002 og oktober 2003. Flyveperioden kan ud fra dette sparsomme Kobbeå materiale ikke vurderes. 

Livscyklus. Merritt & Wotton (1988) har beskrevet biologi og livscyklus for en population fra et søudløb i Kent, England. Cyklus er bivoltin; Imagines fra en overvintrende generation emergerede i perioden fra maj, og forblev aktive indtil juli. De meget store æg (1,8-2,4 mm lange) klækker hurtigt, og de nyklækkede larver heraf er meget store (2,0-3,0 mm). Der blev observeret et peak i antallet af larver juni-juli, og 2. generation (sommergenerationen) af disse larver emergerede fra sidst i august til september. Som noget helt specielt, gennemfører larverne kun et enkelt stadieskifte i perioden fra de klækker fra ægget til de emergerer, dvs at de fødes i, hvad der svarer til 3. stadie, og er således straks fra klækningen aktive prædatorer.

Æg af sommergenerationen klækker efter kort tid og danner den overvintrende generation. Larverne er lidet aktive om vinteren, men det er uvist, om larverne overvintrer i en egentlig fysiologisk diapause. Merritt & Wotton nævner, at andre forskere ligeledes har fundet en bivoltin livscyklus i de varmere dele af England, mens livscyklus i Nordengland og Island var univoltin, og de tilskriver det køligere klimat på disse breddegrader som årsagen til den ændrede livscyklus. 

Habitat. Larverne findes ofte i vandfald, ved søafløb og hvor vand i øvrigt plasker ned. Det foretrukne substrat er helt klart mos, men ethvert substrat, der kan tjene til forankring for larven ved hjælp af bagendens 4 kroge, og hvor larverne kan gemme sig i, kan benyttes (Wotton & Merritt, 1988). På Bornholm findes der mange lokaliteter af denne type 

Trofiske relationer. Larverne af Limnophora riparia er kendt som aktive prædatorer på især larver og pupper af Simuliidae (Merritt & Wotton, 1988; Wotton & Merritt, 1988; Rozkosny & Gregor, 1997; Rozkosny, 1999) og Chironomidae (Wotton & Merritt, 1988). Ved fodringsforsøg har Wotton & Merritt (1988) vist, at L. riparia larverne foretrak larver af Simuliidae og Chironomidae frem for Oligochaeta og Psychodidae; selvom Simuliidae larver af alle størrelser blev angrebet, så foretrak L. riparia larverne de små Simuliidae larver; Larverne er godt forankrede i substratet med bagendens 4 kroge, og angriber byttet ved overraskelsesangreb.  

Udbredelsesstatus. Michelsen (1977) har givet en oversigt over familiens status i Danmark, hvorfra de følgende oplysninger stammer. Fra Danmark angives 213 arter af Muscidae, heraf 32 med akvatiske larvestadier. Indenfor slægten Limnophora kendes 6 arter i Danmark, heraf 4 fra Bornholm. Arten L. riparia (Fallén, 1824) er den eneste af disse arter med stærk affinitet til kraftigt strømmende vandløb, samt stenede, vindeksponerede søbredder. Verner Michelsen har undersøgt de fundne Limnophora larver fra Kobbeå, og selvom kun få arters larver er beskrevet, passer den godt på L. riparia, der (endnu) ikke er kendt fra Bornholm, men en endelig konfirmation af bestemmelsen kræver imagines, der vil kunne indsamles siddende på sten o. lign. nær vandfladen (Verner Michelsen, pers. komm.). L. riparia er udbredt i Europa, Nordafrika og Asien (Michelsen, 1977).

Udbredelse på Bornholm. I BRK’s database foreligger kun en enkelt registrering af Muscidae, nemlig 27-9-1990, hvor der blev fundet Limnophora sp. larver i Vaseå, der er et middelstort sprækkedalsvandløb, som er noget belastet af spildevand (BRK, 2001). Selv har jeg ikke taget Muscidae i andre bornholmske vandløb.

Referencer:

BRK (2001): Bornholms Regionskommune har opbygget en database over de vandløbsdyr, der er registret i forbindelse med regionskommunens miljøovervågning. Databasen opdateres løbende, og seneste opdatering er 1-9-2001.

Merritt & Wotton (1988): The life history and behaviour of Limnophora riparia (Diptera: Muscidae), a predator of larval Black Flies. – J. N. Am. Benthol. Soc. 7(1): 1-12.

Michelsen, V. (1977): Oversigt over Danmarks Muscidae (Diptera) (With a Summary: An annotated list of Danish Muscidae (Diptera)). – Entomologiske Meddelelser 45: 109-163

Rozkosny, R. (1999): Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 211-239.

Rozkosny, R. & Gregor (1997): The European Fanniidae (Diptera). – Prirodovedne Prace Ustavu Akademie Ved Ceske Republiky v Brne 31(2): 1-80

Wotton, R.S. & Merritt, R.W. (1988): Experiments of predation and substratum choice by larvae of the muscid fly, Limnophora riparia. – Holarctic Ecology 11: 151-159.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk