Dixidae (dixamyg)

Dixidae indet. 

Oversigt. Dixidae er ikke taget i Kobbeåens nedre løb i 1999-2000, men er fundet højt oppe i vandløbssystemets kildeområde, i en kildebæk ved Simenehøje (bl.a. 5-2-2002 og 4-5-2002). De fundne individer er ikke søgt artsbestemt. Og i 1984 blev der i kvantitative stenprøver på samme strækning af Kobbeå som nærværende undersøgelse, taget en enkelt Dixidae larve i juli måned.

Habitat. Larverne lever ved bredderne af vandløb og søer, hvor de indtager en karakteristisk U-formet kropsstilling. Substratet er opragende sten m.v., og dyrene er altid kun dækkede af en tynd vandhinde. (Wagner, 1997d). Specielt på Bornholm findes Dixidae ofte på lodrette (hygropetriske) klipper, hvor vand konstant siver ned over (pers. opl.).

Livscyklus. I Nordeuropa synes de fleste arter at være univoltine (Wagner, 1997d).

Ernæring. Larverne lever af mikroorganismer og partikler af nedbrydende organisk stof, der findes i vandhindens overfladefilm (Disney, 1999) og må derfor rubriceres som suspension-feeders eller evt. aktive filtratorer. På grund af larvernes afhængighed af at kunne optage føden fra vandhinden, er visse arter meget følsomme indikatorer for tilstedeværelsen af surfactanter eller olierester i vandløb (Disney, 1999).

Udbredelse. Fra Nordeuropa kendes 15 arter indenfor slægterne Dixa og Dixella, heraf 9 i Danmark (Wagner, 1997d). Dixa arterne er udelukkende knyttet til rindende vand, mens Dixella arter både kan findes ved rindende vand og ved bredden af søer (Disney, 1999). Udbredelsen på Bornholm er ukendt.

Referencer:

Disney, R.H.L. (1999): British Dixidae (Meniscus Midges) and Thaumaleidae (Trickle Midges): Keys with Ecological Notes. Freshwater Biological Association, Scientific Publication No. 56, 129 pp

Wagner, R. H. (1997d): Diptera Dixidae, Meniscus Midges, pp 145-148 i: Nilsson A.N. (Ed.): Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic Handbook. Vol. 2. Odonata – Diptera. Apollo Books, Denmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk