Heteroptera (tæger)

Der er taget få individer fordelt på 2 taxa indenfor denne gruppe:

Velia caprai

Nepa cinerea

___________________________________________________________

Velia caprai Tamanini, 1947 (bækløber) 

Velia caprai blev ikke taget ved de kvantitative indsamlinger i prøveperioden, men er fra tid til anden taget ved sparke- og pilleprøver på prøvestrækningen. Bækløberen er talrig på de øvre strækninger af Kobbeå vandløbssystemet, hvor strømhastigheden er mere moderat, fx i det kølige kildetilløb ved Simenehøje.

Habitat. Bækløberne er udelukkende knyttede til vandoverfladen, hvor de lever af rov. På prøvestrækningen er Velia i sommerperioden med ringe vandføring flere gange fundet på vandoverfladen og under sten i bredzonen (pers. obs.).

Ernæring.  Velia caprai lever af rov ligesom andre tæger. Byttet består overvejende af insekter m.v., der falder ned på vandet og udsuges (Dall & Lindegaard, 1995).

Udbredelse. Udbredt over det meste af Europa bortset fra Balkanområdet. Den findes i den sydlige del af Norge, og i Sverige er den udbredt mod nord til de store søer (Nieser, 1978). På Bornholm er arten udbredt i de fleste vandløb.

 

Nepa cinerea L., skorpionstæge 

En stor nymfe af denne art blev taget på prøvestrækningen medio august 2003 ved en meget lav vandføring. Arten er på ingen måde karakteristisk for prøvestrækningen, men foretrækker at leve på lavt vand i søer og damme. Forekomst af Nepa cinerea nymfer i sommertørre vandløb er tilsyneladende ikke sjældent forekommende, idet jeg bl.a. også ved Kæmpebro ved Læså har taget eksemplarer. Arten vil formentlig hurtigt blive elimineret ved den første efterårs-spate, som den slet ikke kan klare.

Livscyklus og biologi. De følgende oplysninger om artens livscyklus og biologi stammer fra Wesenberg-Lund (1915). Livscyklus er 1-årig. Parringen finder sted om foråret, hvorefter æggene aflægges i mospuder, henrådnende plantedele m.m. i overfladen. Udviklingen fra æg til voksenstadiet foregår normalt i perioden juni-september, og det er først i sidste (kønsmodne) stadie at individerne har den lange ”snorkel” på bagkropsspidsen. Overvintringen af imagines foregår i planterige damme, ved bredderne af større søer og ved rindende vand. Arten bruges ikke til karakterisere søer eller vandløbs forureningsmæssige tilstand.

Ernæring. Larver og imagines er grådige rovdyr, der griber byttet med de kraftige forben og udsuger byttet.

Udbredelse. Arten er vidt udbredt og findes over det meste af Europa (Nieser, 1978). På Bornholm findes den i stort set enhver sø og vandhul.

Referencer:

Dall, P.C. & Lindegaard, C. (Eds.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen I søer og vandløb. 5. udgave, 240 pp, Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød.

Nieser, N. (1978): Heteroptera. Pp 280-285 i: Illies, J. (Ed.): Limnofauna Europaea. A checklist of the Animals Inhabiting European Inland Waters, with Accounts of their Distribution and Ecology (except Protozoa), 2. Edition, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York.

Wesenberg-Lund, C. (1915): Insektlivet i ferske vande, Gyldendals Forlag, København, 524 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk