Hymenoptera (Årevingede, hvepse)

Agriotypus armatus Walker 

Oversigt. Silo pallipes er vært for den parasitoide Hymenoptera Agriotypus armatus, der lægger æg i præpupper og pupper af flere Goeridae arter, og dér udvikler sig på bekostning af værten (Elliott, 1982). I nærværende undersøgelse med materiale fra 1999-2000 skelnedes ikke, om pupperne af Silo pallipes var inficerede eller ej.

Abundans. Derfor foranstaltedes den 6. juli 2001 en indsamling på prøvestrækningen af Kobbeå af ca. 200 Silo pallipes pupper. Resultatet var, at ca. 2 % af pupperne var forsynede med de karakteristiske spiralsnoede bånd som tegn på, at de var inficerede af A. armatus. Antallet af inficerede Silo pallipes individer i Kobbeå er dog formentlig noget større end dette tal, da flyveperioden for Agriotypus normalt falder i maj-juni (Elliott, 1982), og da spiralbåndet først udvikles nogen tid efter æglægningen, nemlig i parasitoidens puppestadie, der i England først nås i august-september måned (Elliott, 1982; 1983). I England var 9-10 % af Silo pallipes pupper inficeret af parasitoiden (Elliott, 1982). Dette tal for infektionsgraden er i overensstemmelse med, hvad Mackereth (1960) fandt i en Silo pallipes population i Ford Wood Beck i Lake District i England. Allerede den 2-4-2002 tog jeg en imago på en sten i Kobbeå, så flyveperioden på Bornholm begynder muligvis tidligere, end for den population, som Elliott undersøgte i England.

Livscyklus, litteraturreferencer. Agriotypus armatus’ biologi er detaljeret undersøgt af Elliott (1982). Flyveperioden falder i maj-juni, og æggene, der er forsynede med en kort stilk, fæstnes normalt til den dorsale overflade af præpupper og puppers forreste del af abdomen, idet værten gennemborer husets væg med læggebrodden. Der kan findes flere æg på hver præpuppe eller puppe, men kun ét udvikler sig videre. Ægget klækker efter ca. en uge, hvorefter der gennemleves 5 larvestadier med st. I-II i maj-juni, st. III-IV i juni-juli, st. V i juni-august og et puppestadie i august-september. Herefter opholder den adulte Agriotypus sig fortsat i puppehuset i en lang hvileperiode, der strækker sig fra lige fra september til emergensen i maj-juni.

Det snoede spiralbånd har respiratorisk funktion, formentlig som plastronånding, idet det er en integreret del af puppekokonen, der dannes samtidig med denne (Elliott, 1982). Danskeren Kai L. Henriksen (1922) har beskrevet forskellige aspekter af artens biologi. Heri angives, at puppeperioden falder allerede i juni-juli, hvilket stemmer godt overens med mine iagttagelser fra Kobbeå.

Udbredelse på Bornholm. Agriotypus armatus er udbredt i bornholmske vandløb og er formentlig til stede på alle vandløbslokaliteter, hvor Silo pallipes også findes.

Referencer:

Elliott, J.M. (1982): The life cycle and spatial distribution of the aquatic parasitoid Agriotypus armatus (Hymenoptera: Agriotypidae) and its Caddis host Silo pallipes (Trichoptera: Goeridae). – Journal of Animal Ecology 51: 923-941.

Henriksen, K.L. (1922): Notes upon some aquatic Hymenoptera (Anagrus brocheri Schultz, Prestwichia aquatica Lubb., Agriotypus armatus Walk.). – Ann. Biol. Lacustre, Bruxelles 11: 19-37.

Mackereth, J.C. (1960): Notes on Trichoptera of a stony stream. - Proc. R. Ent. Soc. Lond. (A) 35: 17-23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk