Stratiomyidae (Våbenfluer)

Underfamilie: Clitellariinae 

Oxycera pygmaea (Fallén, 1817) 

Oversigt. Der blev ikke taget larver af Oxycera pygmaea på prøvestrækningen ved de kvantitative faunaindsamlinger i 1999-2000. En nærmere kvalitativ undersøgelse af bredzonens fauna i 2002 på prøvestrækningen viste imidlertid, at artens larver fandtes på fugtige sten og klippestykker i konstant skygge under overhængende brinker m.v., og navnlig på hygropetriske, fugtige klippepartier, hvor disse udgjorde bredzonen.

Habitat. Arten findes ved rene vandløb (Rozkosny, 1973). Larverne er bryomadicole eller hygropetriske og findes derfor på grænsen mellem vand og land; de er aldrig helt vanddækkede (Rozkosny, 1983). I tilfælde af hurtige vandstandstigninger (spates), kan larverne ved hjælp af hårkransen rundt om bagkropspidsens spirakler opfange en luftboble, der kan fungere som en fysisk gælle, og de kraftige kroge på bagkroppens ventralside hjælper i disse tilfælde med til at fastholde larven til substratet (Wagner et al, 1998). I Storbrittanien er arten navnlig hyppig på lokaliteter med udsivende basisk vand fra en kalkrig undergrund, men den findes også på lokaliteter med udsivende vand på grundfjeld (Stubbs & Drake, 2001). 

Ernæring. Oxycera larvernes munddele er specialiserede til at ”feje” partikler (fragmenter af blade under nedbrydning, detritus og navnlig alger) fra substratet (Rozkosny, 1997). Under klækningsforsøg med den nærtstående art O. pardalina, levede larverne overvejende af døde insekter, og selv stykker af gammel ost tog de (Rudolf Rozkosny, pers. medd.).

Livscyklus. Biologien er ringe belyst i litteraturen. Antallet af larvestadier er ukendt for akvatiske arter, men for nogle terrestriske arter er antallet estimeret til 7-10. Overvintringer sker altid i larvestadiet, og forpupningen sker i sommerhalvåret. Puppestadiet er kort; For visse arter varer det således kun 5-7 dage ved stuetemperatur. Der vides stort set intet om varigheden af imaginalstadiet, parringsadfærd og andre etologiske forhold. De fleste arter antages at have en 1-årig livscyklus (Rozkosny, 1973; 1983; 1997). Flyveperioden for O. pygmaea i Centraleuropa opgives af Rozkosny (1983) til at falde fra slutningen af juni til august, mens Stubbs & Drake (2001) for britiske populationer angiver perioden fra ult. maj til primo august, med maximum med. juli til med. juli. I sommerperioden 2002 fulgtes tilstedeværelsen af larver på en hygropetrisk lokalitet lige opstrøms prøvestrækningen i Kobbeå. Der blev indtil den 20. august fundet store larver, men 3. september og senere fandtes der ikke flere. 15. november samme år fandtes en lille larve i en sparkeprøve. Dette indikerer, at flyveperiode og livscyklus ved Kobbeå ikke adskiller sig fra britiske og centraleuropæiske populationer.

Udbredelse.  O. pygmaea er i Nordeuropa kendt fra Danmark og Sverige (Rozkosny, 1997). I Danmark har arten en østlig udbredelse, idet den foruden Bornholm også er kendt fra Syd- og Nordøstsjælland (Rozkosny, 1973; 1983). Oxycera arterne betragtes i Danmark som postglaciale varmerelikter fra den subboreale periode (Thorup & Lindegaard, 1977). I storbrittanien er arten nok udbredt, men det er en decideret lokal art (Stubbs & Drake, 2001)                     

Udbredelse på Bornholm. Jeg har endnu ikke fundet arten ved andre vandløb på Bornholm, men artens levested på hygropetriske/madicole habitater over den egentlige vandlinje betyder, at larverne kun ekstremt sjældent tages i sparkeprøver, og larvernes ”camouflage” farve og fladtrykte kropsform gør, at de nemt overses i pilleprøver. Det er altså en art, man må lede specielt efter, for at finde.

Referencer:

Rozkosny, R. (1973): The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica. Vol. 1, pp 1-140.

Rozkosny, R. (1983): A biosystematic study of the European Stratiomyidae (Diptera), vol. 2. 431 pp.

Rozkosny, R. (1997): Diptera Stratiomyidae, Soldier Flies. Pp 321-332 i: Nilsson A.N. (Ed.): Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic Handbook. Vol. 2. Odonata – Diptera. Apollo Books, Denmark.

Stubbs, A.E. & Drake, M. (2001): British Soldierflies and their allies. An illustrated guide to their identification and Ecology, covering all flies (Diptera) in the families Acroceridae, Asilidae, Athericidae, Bombyliidae, Rhagionidae, Scenopinidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Therevodae, Xylomyidae and Xylophagidae. ISBN 1-899935-05-5.

Thorup, J. & Lindegaard, C. (1977): Studies on Danish Springs. – Danish Limnology. Reviews and Perspectives. Fol. Limnol. Scand. 17: 7-15.

Wagner, R.; Fischer, J. & Schnabel, S. (1998): The Dipteran Community of Central European Springs: A Summary. pp 157-165 i: Botosaneanu, L. (Ed.): Studies in Crenobiology. The Biology of springs and springbrooks. Backhuys Publishers, Leiden 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk